ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 

I. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, QR Code okutarak ulaştığınız formu doldurarak iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi veri sorumlusu BBM Perakende Mağazacılık ve Gıda Sanayi Tic. A.Ş. (‘’ŞİRKET’’ veya “Şirket”) olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Şirketimiz, kişisel verileri doğrudan çalışan adaylarının kendisinden, çevrimiçi CV paylaşım platformlarından, çalışan adayının pozisyona uygunluk için değerlendirildiği süre kapsamında yapılan mülakat ve Şirketimiz tarafından gönderilen test sonuçlarından, e-posta, posta, faks ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, insan kaynakları alanında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılardan edinerek, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, iş başvuru sürecinin yönetilmesi ve icrası, insan kaynakları sürecinin planlanması ve icrası amaçları başta olmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işlemektedir.

III. Kişisel Verileri İşleme Amacı ve Hukuki Sebebi

İş başvurusu için bize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin hangi amaçla, nasıl ve hangi hukuki sebebe dayanarak işleneceği, aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
 

Departman Faaliyet Veri Kategorisi Kişisel Veri Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Amacı Veri Konusu Kişi Grubu Hukuki Sebebi Saklama Süresi
İnsan Kaynakları İşe Alım Süreçlerinin Yönetilmesi Kimlik Ad, Soyad
TC Kimlik No
Doğum Tarihi
Medeni Hal
Cinsiyet
Ehliyet Bilgisi
Vatandaşlık Bilgisi
  Çalışan Adaylarının Başvuru ve İşe Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adayı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 5/c “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” Başvuru Tarihinden İtibaren 1 Yıl
İletişim Telefon Numarası
E-mail Adresi
Adres
Mesleki Deneyim ve Eğitim Geçmiş İş Tecrübeleri
Eğitim Bilgileri
Diğer Askerlik Durumu
Sağlık   Bedensel Engel Durumu Açık Rızanın Alınması

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Çalışan adayı/stajyer/öğrenci başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • İş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle iletişime geçilmesi ve tarafımıza paylaştığınız bilgilerin doğruluğunun teyidi,
 • İş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması,
 • İstihdam edilecek çalışan adayının görevlendirileceği ilgili departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti,
 • İşle bağlantılı belirli fonksiyonlar açısından özel risklerin tespiti,
 • İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda başvurunun ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi ve mükerrer başvuruların takibi,
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi, yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası,
 • Yetenek-kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Çalışan adayı olarak iş başvuru süreçleri için sizden talep ettiğimiz kişisel verileriniz yukarıda belirttiğimiz verilerden ibarettir. Bu veriler dışındaki kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamanızı rica ederiz. Başvurunuzun bir parçası olarak burada sayılanlardan başka kişisel verilerinizi paylaşmanız durumunda bu kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 5/d hükmü gereği yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda tarafınızdan alenileştirilmiş olarak kabul edileceğini, yine sayılan amaç ve koşullar çerçevesinde bu hukuki dayanakla işlenebileceği konusunda sizi bilgilendirmek isteriz.

IV. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerin tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla,  iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızla, beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle, talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleriyle, işe uygunluk için gerekli testleri, sınavları ve kontrolleri yapmak amacıyla ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, insan kaynakları ve istihdam alanında teknik danışmanlık aldığımız taraflarla, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle paylaşılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

VI. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için info@boldy.com.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

"Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru" için lütfen tıklayınız.